Handelsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, er dette gældende handelsbetingelser ved indgåelse af aftaler og køb af forløb og andre ydelser hos:

Sundere Vaner I/S,
CVR 41753838,
Havnegade 100, 1. sal, 5000 Odense C
sunderevaner.dk
kontakt@sunderevaner.dk

1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Sundere Vaner I/S, CVR-nummer 41753838 (”Virksomheden”). Virksomheden sælger og leverer serviceydelser inden for coaching/samtaler, forløb, foredrag og workshops (både individuelt og i grupper).

2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

Lovgivning og standarder.
Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

Priser
Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betaling
Alle ydelser og forløb betales forud for ydelsen/forløbet, medmindre andet aftales skriftligt.

Tilmelding:
Tilmelding er bindende, også selvom der er aftalt ratebetaling. Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Køber hæfter dermed for det fulde beløb uanset om køber beslutter sig for at gennemføre forløbet eller afbryder forløbet undervejs.

Kortoplysninger: relevant i tilfælde af abonnementsbetaling/ratebetaling:
I tilfælde af at køber får nyt betalingskort, er køber er selv ansvarlig for at give besked på kontakt@sunderevaner.dk, hvis der betales med kortbetaling.

5. Forsinket betaling

Rente.
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 100 kr. ved hver rykker.

Forsinket eller udebleven betaling
Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen

Ophævelse.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt.5. ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Forløb
– Afvikling, ændringer, afmeldelse, udløb af klippekort og aflysning af session

Fremmøde
Køber/deltager er selv ansvarlig for at møde op/logge på, på de aftalte/meddelte tider, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Køber/deltager på onlineforløb er også selv ansvarlig for at have en internetforbindelse der er velfungerende samt en aktiv e-mail konto.

Dine kontaktoplysninger
Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid gældende telefonnumre og e-mailadresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mailadresse. Køber/deltager er selv ansvarlig for at tjekke om e-mails fra Sundere Vaner havner i købers/deltagers spamfilter på dennes e-mailkonto.

Aflysning af session.
En session skal aflyses senest 24 timer før den aftalte tid. Hvis afbuddet kommer senere, vil sessionen være tabt. Aflyses en tid/dag på foranledning af Sundere Vaner I/S, bliver tiden/dagen erstattet af en ny dato, efter nærmere aftale.

Ændringer
Sundere Vaner I/S har ret til at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner med 24 timers varsel. Ved 1:1 sessioner aftaler parterne sammen et nyt tidspunkt. Ændringer giver hverken ret til hel eller delvis tilbagebetaling af det betalte beløb.

Stop af forløb.
Forløb kan altid stoppes, men betalingen refunderes ikke hvis der er taget hul på et forløb/klippekort.

I tilfælde af at forløbet afbrydes eller aflyses helt, på foranledning af Sundere Vaner I/S, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Udløb af klippekort.
Klippekort har en gyldighed på 12 måneder. Evt. ubrugte klip refunderes ikke.

Afmeldelse inden opstart af gruppeforløb.
Ved afmeldelse senest 14 dage før opstart gruppeforløb refunderes 100%. Sker afmeldelsen indtil 7 dage før kursets opstart refunderes 50% af prisen. Sker afmeldingen senere end 7 dage før opstart refunderes betalingen for deltagelse ikke.

7. Ansvar
Ansvar:
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning:
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige det modtagne honorar fra kunden for det pågældende kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab:
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Ethvert erstatningsansvar, som Sundere Vaner I/S måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Sundere Vaner I/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Sundere Vaner I/S har handlet simpelt uagtsomt. Sundere Vaner I/S’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

8. Immaterielle rettigheder /Fortrolighed

Ejendomsret:
Den fulde ejendomsret (ophavsret) til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, tilhører Virksomheden.

Brugsret:
Hvis kunden ønsker at benytte materialet eksternt overfor eller henvendt til tredjemand, skal kunden indhente godkendelse til dette hos Virksomheden på forhånd (skriftligt).

Videregivelse og brug:
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Varighed.
Parternes forpligtelser efter pkt. 8 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Datapolitik

Virksomheden indsamler kun oplysninger med formålet om at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. De oplysninger om dig, der indsamles, er kun de oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Hvis du starter i et behandlingsforløb hos Sundere Vaner I/S, vil der desuden blive ført journal fra session til session med relevante oplysninger i forhold til forløbet. Dine oplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand og du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Sundere Vaner I/S har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mailadresse.

10. Konventionalbod

Overtræder en af parterne bestemmelserne i pkt. 8, angående immaterielle rettigheder, skal den misligholdende part betale en konventionalbod på 50.000 kr. til den forurettede part

11. Gældende lov og værneting

Gældende lov.
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Jane Aaberg på ovennævnte e-mail adresse. Kan vi ikke finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Værneting.
Enhver tvist, som måtte opstå̊ i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten i Odense som første instans.